تیزر تبلیغاتی حرفه ای

اجرای تیزر معرفی و تبلیغاتی شرکت کاشانه شهر با حضور مجری مطرح کشور جناب آقای حیاتی.